Uspešen delovni sestanek partnerjev projekta v Bruslju

Dveletni projekt SkillHUBS – Transnational Prison Upskilling Guidance and Training Model (financiran iz programa Erasmus+ KA3), ki ga koordinira CIK Trebnje. V njem sodelujemo res zelo različne organizacije: Univerza na Malti, Inštitut za delo in izobraževanje – L&W Institute iz Leicestra v Veliki Britaniji, evropska zveza za neformalno izobraževanja odraslih EAEA, zapor Baia Mare iz Romunije, mednarodna zveza organizacij za zaprte osebe ICPA in ACS. V zanimivi druščini organizacij ima večina dolgoletne izkušnje in ugled v izobraževanju zaprtih oseb in v prizadevanjih za izboljšanje njihovih življenjskih razmer. Partnerji projekta smo se sestali na dvodnevnem delovnem sestanku 18. in 19. februarja na sedežu EAEA v Bruslju. Razpravljali smo o poteku in rezultatih pilotnih preskusov in potrebnih prilagoditvah novega modela izobraževanja zaprtih oseb, pripravi priporočil za implementacijo modela za načrtovalce politik izobraževanja, uprave zaporov na različnih ravneh ter izobraževalce odraslih. Pripravili smo tudi vsebino in program zaključne mednarodne konference projekta, ki bo 22. maja 2020 v City Hotelu v Ljubljani. Namenjena je tako načrtovalcem izobraževalnih politik in politik izvrševanja kazenskih sankcij, izobraževalcem zaprtih oseb, strokovnim in drugim delavcem, ki se ukvarjajo z integracijo zaprtih oseb v družbo, kot tudi zaposlovalcem in delodajalcem.

Namen projekta je bil zasnovati in pilotno preizkusiti nov model izobraževanja zaprtih oseb, predvsem manj izobraženih, več let odsotnih iz družbe in trga dela, ki imajo do izpusta iz zapora še manj kot eno leto. Znano je, da imajo te osebe posebno težavno pot vključevanja v družbo in še težjo na trg dela. Največkrat jim primanjkuje znanja, spretnosti in kompetenc, ki jih pričakujejo delodajalci, njihovo zaposlovanje pa spremlja še mnogo drugih težav, tudi stigma zaradi služenja kazni. Manj izobraženi velikokrat odklanjajo izobraževanje in usposabljanje, ki bi jim olajšalo to pot. Številni viri in raziskave (glej npr. Equipping Individuals for Life Beyond Bars, 2019) kažejo, da je izobraževanje in usposabljanje zaprtih oseb najučinkovitejša priprava na ponovno vključevanje v družbo.

V dveletnem razvojnem delu v okviru projekta je bilo pripravljeno poročilo o stanju in potrebah v izobraževanju zaprtih oseb v partnerskih državah, ki se je naslanjalo med drugim tudi na podatke iz izvedenega vprašalnika, pripravljenega v okviru projekta. Poročilo je potrdilo potrebo po novih prijemih in programih za razvoj temeljnih spretnosti zaprtih oseb in razvoju spretnosti ter kompetenc na področjih pismenosti in matematične spretnosti, ustvarjalnosti, digitalne spretnosti in reševanje problemov. Na podlagi priporočil je vodilni partner L&W Institute iz VB oblikoval zamisel o novem modelu izobraževanja SkillHUBBS. Sestavljajo ga trije deli. Prvi predstavlja metodologijo in inštrumentarij za ugotavljanje potreb pri izbranih delodajalcih ter oceno izobraževalnih potreb zaprtih osebah. V drugem so napotki za oblikovanje programa na podlagi ugotovljenih potreb za skupino in individualnih učnih projektov, pri čemer so opredeljeni tudi gibki pristopi za izvedbo programa t. i. ‘SkillHUBBS engine’ (neke vrste izvedbeni protokol). Tretji del predstavljajo inštrumenti za spremljanje napredka in evidentiranje dosežkov. Model temelji na t. i. ‘co-creative learning’. V modelu je obrazložen kot ‘pristop k učenju in izobraževanju, osredotočen na udeležence’. Temelji na praksah, ki omogočajo tesno sodelovanje udeležencev in izobraževalcev pri soustvarjanju izobraževalnega programa od načrtovanja do evalvacije učinkov.

V precejšnji meri se model naslanja tudi na rezultate in kurikul projekta Življenjske spretnosti v Evropi kot tudi na t. i. teorijo spremembe (the theory od change), v osrčju katere je opolnomočenje zaprtih oseb skozi izobraževanje in dvig socialnega kapitala.

Pomembna aktivnost v okviru projekta je bilo tudi pilotno usposabljanje izobraževalcev in drugih strokovnih sodelavcev iz vseh partnerskih držav na sedežu parterja L&W Institute v Leicestru. Kurikul usposabljanja je vseboval podrobno razgrnitev modela SkillHUBBS in pripravljal strokovne delavce na izvedbo v domačih državah. Petdnevno usposabljanje je pokazalo tudi potrebo po oblikah stalnega spopolnjevanja strokovnih delavcev, ki izvajajo izobraževanja v zaporih.

Dveletni projekt je ponudil domišljen in inovativen model usposabljanja zaprtih oseb, ki ga je mogoče adaptirati in prilagoditi različnim potrebam in kontekstom. Rezultati pilotne izvedbe v Sloveniji (v zaporu Dob) in Romuniji (v zaporu Baia Mare) kažejo, da je model omogočil želene rezultate, motiviral zaprte osebe za učenje in izobraževanje, omogočil pridobitev novega znanja, spretnosti in kompetenc, predvsem pa je opogumil zaprte osebe za novo učenje. Tako v Romuniji kot Sloveniji se razmišlja o vpeljevanju modela v sistem izobraževanja zapornikov (v Romuniji v okviru siceršnjega izobraževanja zaprtih oseb, v Sloveniji v okviru izobraževanja odraslih z morebitnim novim javnoveljavnim izobraževalnim programom). O tem, kako bodo rezultate projekta implementirali v različnih državah, tudi v Veliki Britaniji in na Malti, bomo razpravljali tudi na zaključni konferenci. Vsi projektni rezultati bodo postopoma do zaključne konference na voljo na spletni strani projekta SkillHUBBS.

Mag. Estera Možina (ester.mozina@acs.si), ACS