Izvajate izobraževanje odraslih in bi želeli podaljšati ali na novo pridobiti pravico do uporabe ZZK? Vabimo vas k oddaji namere za sodelovanje v letošnjem postopku.

Znak si pridobi organizacija, ki dokaže, da sistematično izpeljuje procese sprotnega presojanja kakovosti in poglobljene samoevalvacije v IO.

Opis ZZK

Organizacija, ki v tekočem letu želi oddati vlogo za ZZK, mora o tem predhodno obvestiti ACS. Na tej podlagi ji omogočimo dostop do spletne aplikacije za oddajo vloge oz. vključimo možnost vnosa vloge in dokazil.

Organizacije, ki se boste odločile, da boste v letu 2022 oddale vlogo za podaljšanje ali pridobitev znaka, nam svojo namero o oddaji vloge sporočite do ponedeljka, 24. januarja, na e-naslov jasmina.oresnik.cunja@acs.si.

Vabilo k oddaji dokumentacije

Obdobje, v katerem bodo letos organizacije v spletni aplikaciji ZZK lahko pripravile in oddale vlogo in jo podkrepile z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju meril, bo trajalo od torka, 1. februarja, do petka, 11. marca.

Organizacije, ki so že nosilke znaka, morajo vsaka tri leta (po izteku pravice do uporabe znaka) znova dokazati, da sistematično izpeljujejo procese sprotnega presojanja kakovosti in poglobljene samoevalvacije. Organizacija mora z vlogo in dokazili pokazati, kako udejanja procese presojanja in razvijanja kakovosti IO.

Osem standardov kakovosti za pridobitev oz. podaljšanje znaka:

  1. Organizacija ima notranje procese kakovosti IO umeščene v temeljne strateške dokumente.
  2. Organizacija obravnava vprašanja kakovosti IO na andragoških zborih ali drugih enakovrednih organih izobraževalcev v organizaciji.
  3. Organizacija ima delujočo komisijo/skupino za kakovost.
  4. Organizacija uporablja različne načine notranjega presojanja kakovosti IO.
  5. Organizacija spremlja in presoja različne dejavnike kakovosti IO.
  6. Organizacija v rednih samoevalvacijskih ciklih sistematično in načrtno izpeljuje poglobljeno samoevalvacijo.
  7. Organizacija v rednih samoevalvacijskih ciklih pripravi pisni akcijski načrt za razvoj kakovosti IO.
  8. Organizacija v rednih samoevalvacijskih ciklih vpeljuje izboljšave kakovosti IO.

O decembrski delavnici

Vsako leto pred postopkom izpeljemo izobraževalno srečanje s predstavniki organizacij nosilk ZZK, namenjeno pripravam organizacij na obnavljanje pravice do uporabe znaka v prihodnjem letu. Z izvajalskimi organizacijami skupaj podrobno pregledamo standarde in merila, ki jih je treba dosegati za pridobitev oz. podaljšanje znaka.

Decembrsko srečanje

Srečali smo se 14. decembra v okolju Zoom. Na podlagi izkušenj iz preteklih postopkov za pridobitev in obnavljanje znaka smo udeležencem poglobljeno predstavili nekatera strokovna priporočila za izbrane standarde in merila (s praktičnimi primeri). Predstavili smo podrobno časovnico postopka za podaljšanje znaka v letu 2022. Srečanje smo obogatili z nazorno predstavitvijo iz prakse – svetovalka za kakovost Lidija Praprotnik iz LU Velenje je po korakih predstavila, kako pripraviti dobro vlogo za ZZK.

Informacija o izpeljanem postopku za znak v letu 2021

Julija 2021 smo zaključili postopek za podaljšanje oz. pridobitev ZZK v letu 2021. 31. marca se je pravica do uporabe znaka iztekla kar 18 organizacijam. Na podlagi našega povabila za sodelovanje v postopku je v 2021 svojo namero za oddajo vloge sporočilo 16 organizacij. Tem je ACS 1. februarja vključil možnost vnašanja vloge in dokazil v spletni aplikaciji, ki se uporablja pri pripravi in oddaji vlog v postopkih za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe znaka. Skupaj je v predvidenem roku (do 19. marca 2021) vlogo oddalo 15 organizacij. Komisija ACS za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe znaka jih je pet pozvala k dopolnitvi vloge.

Komisija ACS za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe ZZK je prejete vloge pregledala in doseganje posameznih meril ovrednotila v skladu s Pravilnikom, opredeljenimi standardi ter merili za podeljevanje znaka. Za naslednja tri leta je podaljšala oz. podelila znak vsem 15 organizacijam, ki so oddale vlogo. Od teh si ga je ena pridobila na novo, druge so ga uspešno podaljšale.

Prednosti ZZK

V letu 2021 je ZZK uporabljalo skupaj 36 organizacij, ki izobražujejo odrasle: 27 ljudskih univerz, 6 zasebnih izobraževalnih organizacij, 1 srednja šola in 2 šolska centra.

Jasmina Orešnik Cunja (jasmina.oresnik.cunja@acs.si), ACS