Spremembe na trgu dela in v družbi ter nove osebne okoliščine močno vplivajo na posameznikovo življenje. Da se bo z njimi lažje soočil, mu v projektu ESS Svetovanje za zaposlene nudimo podporo v obliki svetovanja za izobraževanje, tudi v povezavi s kariernim in osebnim razvojem. Ciljna skupina projekta so zaposleni, posebno manj izobraženi in starejši od 45 let. Namen projekta pa je povečati dostop in vključenost v programe za izboljšanje kompetenc, ki jih potrebujejo zaradi zahtev na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti, osebnega razvoja ter dejavnejšega vključevanja v sodobno družbo.

V projektu povezujemo dve dejavnosti: svetovanje za izobraževanje in vrednotenje že pridobljenega znanja zaposlenih. Podatki kažejo, da izvajalci v projektu dajejo večji poudarek prvi dejavnosti, saj je bilo v obdobju od junija 2016 do decembra 2019 od vseh 14.662 obravnavanih odraslih le 8 % vključenih v vrednotenje že pridobljenega znanja.

Pogovori s svetovalci so pokazali, da je razlogov za to več. Svetovalci povedo, da so postopki vrednotenja zanje zahtevni, vzamejo jim veliko časa ter finančnih sredstev, predvsem kadar morajo vključiti še druge strokovnjake. Rezultati postopkov vrednotenja znanja širše še niso prepoznani. Tako delodajalci kot zaposleni še premalo (pre)poznajo koristi, ki jih lahko imajo od teh rezultatov. Ti pa tudi niso vključeni med kazalnike projekta.

Na ACS smo v letu 2019 v okviru evalvacijskih obiskov na terenu svetovalce spodbudili, da v okviru projekta ESS Svetovanje za zaposlene okrepijo dejavnost vrednotenja znanja zaposlenih. V ta namen bomo tudi na ACS povečali strokovno podporo za svetovalce pri izpeljevanju postopkov vrednotenja ter organizirali še dodatna usposabljanja. Zavedamo se namreč, da je strokovno usposobljeno osebje ključno za kakovostno izpeljavo postopkov. Poleg tega želimo z informiranjem različnih javnosti, različnimi promocijskimi aktivnostmi in povezovanjem na vseh ravneh krepiti in razširiti zavedanje o pomenu in koristih vrednotenja.

O načinih za učinkovito povezovanje področij svetovanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja govori nova študija agencije Cedefop z naslovom Usklajevanje svetovanja in vrednotenja (Coordinating guidance and validation). V njej je predstavljenih 13 primerov prakse iz 12 evropskih držav. Ti prikazujejo povezovanje vrednotenja ter svetovanja v različnih kontekstih in institucionalnih okoljih po vsej Evropi. Na podlagi analize teh praks so v zadnjem delu študije predstavljeni dejavniki za uspešno usklajevanje obeh področij ter priporočila.

Za uspešno usklajevanje storitev svetovanja in vrednotenja so v študiji še posebej izpostavili pomen zagotavljanja ustreznih informacij in svetovanje pred odločitvijo za vključitev, med postopkom vrednotenja in po njegovem zaključku. Svetovanje mora zagotavljati informacije tako o koristih in možnostih vrednotenja kot tudi ustreznih postopkih, ki so na voljo (kot je zapisano v Priporočilih Sveta EU iz leta 2012).

Pregled in profiliranje posameznikovih spretnosti naj ne bi bila le načina za identifikacijo teh spretnosti, ampak bi morala vključevati tudi oceno njihove primernosti za potrjevanje. Svetovanje mora biti vključenim v postopke vrednotenja na voljo skozi vse faze (ugotavljanje, dokumentiranje, ocenjevanje in potrjevanje/certificiranje) in se nadaljevati po zaključku postopka, saj se posameznikovi cilji na področju poklicnega razvoja in pričakovanj sčasoma lahko razvijejo ali celo precej spremenijo. Poudarjen je tudi pomen uporabe skupnih standardov oziroma referenčnih okvirov za identifikacijo, dokumentiranje in ocenjevanje spretnosti ter skrb za kakovost osebja, omenjeni pa so tudi drugi pogoji, od zagotavljanja ustreznih finančnih in kadrovskih virov do sodelovanja na nivoju politike in stroke.

Omenjena študija je vnovič potrdila, da je za uspešno povezovanje svetovanja in vrednotenja treba ne le zagotavljati ustrezne pogoje za izvajanje postopkov, ampak tudi sodelovati z različnimi deležniki in o pomenu ter koristih ozaveščati širšo javnost. To pa je nekaj, čemur sodelavci projekta s svojo pozornostjo in strokovnim razvojem posvečamo ves čas.

Projekt ESS Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 delno financirata EU, in sicer iz ESS, ter MIZŠ.

Urška Pavlič (urska.pavlic@acs.si), ACS