Ena najstarejših infrastrukturnih dejavnostih, razvitih na ACS, je mreža SSU, ki jo sofinancira MIZŠ. Leta 2019 je delovalo 38 središč in dve podružnici. Večinoma delujejo pri LU, pa tudi v zasebnih izobraževalnih organizacijah in knjižnicah. Letos sta se obstoječi mreži pridružili dve novi SSU, in sicer na CIK Trebnje in ŠC Slovenske Konjice – Zreče.

V skladu z ZIO-1 (2018) je v letu 2020 priprava Smernic za izvajanje svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba, v zaključni fazi. Na to področje je umeščena tudi svetovalna dejavnost pri samostojnem učenju.

V svetovalni dejavnosti pri samostojnem učenju je odraslim v okviru organiziranega samostojnega učenja zagotovljena strokovna podpora svetovalca v IO. Svetovalna dejavnost pri samostojnem učenju zajema: posredovanje informacij, ugotavljanje potreb, načrtovanje, motiviranje in svetovanje o gradivih in učni tehnologiji, učenju vsebin in doseganju učnih ciljev, analiziranju učnih izidov ter iskanju možnosti za samostojno učenje.

Smernice za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, str. 13

Z dejavnostjo samostojnega učenja udeleženci SSU krepijo svojo učno naravnanost. Središča jim omogočajo brezplačno informiranje in svetovanje o uporabi različnih načinov samostojnega učenja ter utrjevanje uspešnih pristopov k učenju in izobraževanju. Zato so pomembna podpora tradicionalnemu učenju in izobraževanju. Njihovo delovanje posameznikom zagotavlja dostop do učenja za pridobitev in/ali obnavljanje znanj, spretnosti in kompetenc, uresničevanje VŽU in učenja za krepitev in uporabo IKT, učenja različnih jezikov ter drugih aktualnih učnih in/ali specializiranih vsebin.

Slovenska SSU so v lokalnem okolju doživela dober odziv, kar potrjujejo tudi podatki iz aplikacije za spremljanje uresničevanja ReNPIO za obdobje 2013–2020 in aplikacije SSU. Podatki kažejo, da se število udeležencev z leti povečuje. To je razvidno tudi iz spodnje preglednice, ki je del poročila o realizaciji LPIO RS za leto 2019.

 

 
Leto Število udeležencev Število učnih ur
2016 8.719 197.249
2017 9.569 200.761
2018 9.540 204.719
2019 9.908 223.245

 

 

 

 

Podatki iz aplikacije SSU kažejo, da kljub naraščanju števila udeležencev v SSU ranljivih skupin ne dosegamo v zadostni meri. Pri tem se med posameznimi izvajalskimi organizacijami in njihovimi lokalnimi okolji pojavlja dokaj velika heterogenost.

Dr. Anita Jug Došler (anita.jug.dosler@acs.si), ACS