Ponosni in veseli smo, da je naša sodelavka dr. Tanja Možina dan po svetovnem dnevu učiteljev prejela nagrado Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2021 – za izjemne dosežke na področju IO.

Tanja je nagrado prejela za svoje poglobljeno raziskovalno in razvojno delo pri konceptualni izgradnji celovitega nacionalnega sistema presojanja in razvijanja kakovosti IO, ki ga uspešno dopolnjuje z nenehnim preskušanjem v praksi. Kot pobudnica je na ACS že pred dvajsetimi leti zasnovala slovenski model za presojanje in razvijanje kakovosti, poimenovan POKI. Uspešno so ga preizkusile številne organizacije, ki izobražujejo odrasle. Model odraža njeno prepričanje, da izobraževalne organizacije lahko sistematično, objektivno in celostno skrbijo za svojo kakovost s samoevalvacijo, ki je osrednje orodje modela POKI. V pomoč sodelujočim organizacijam je zasnovala številna orodja, pripomočke in vodila. Jedro modela POKI pa je zbirka kazalnikov kakovosti, razvitih posebej za področje IO. Celoviti pristop danes uporablja velika večina slovenskih organizacij, ki izvajajo programe IO.

Vse od zasnove modela je Tanja ena ključnih nosilk prenosa tega pristopa v prakso. Izvaja številna predavanja za praktike za zahtevno delo na področju kakovosti IO. Odlikujejo jo izjemne predavateljske sposobnosti, v izvedbo usposabljanj vključuje sodobne pristope. Praktikom nudi strokovno in svetovalno podporo v zvezi z vzpostavitvijo notranjih sistemov kakovosti v organizacijah. Delo s praktiki dojema kot nepogrešljivi del svojega strokovnega dela in razvoja.

Tanja je pogosto vabljena na različne nacionalne strokovne dogodke, kjer predstavlja svoje delo in dosežke na področjih presojanja in razvijanja kakovosti, usposabljanja in spopolnjevanje izobraževalcev odraslih, razvoja kurikula v IO ter razvoja področja v najširšem smislu. Je nepogrešljiva sodelavka v delovnih skupinah ACS za pripravo sistemskih in strateških dokumentov, kot strokovnjakinja sodeluje v različnih komisijah in delovnih skupinah na nacionalni ravni.

Obrazložitev nagrade dr. Tanje Možina

Zavzeto in strokovno prispeva k sistemskemu umeščanju presojanja in razvijanja kakovosti v IO. Sodelovala je tako pri pripravi ZIO-1 (2018) kot prejšnje (2013–2020) in nastajajoče ReNPIO v Republiki Sloveniji (2021–2030). Pri snovanju teh in drugih strateških dokumentov se je dodatno angažirala in podpirala razvojne predloge tudi na drugih področjih, še posebno pri razvoju programov in podpornih dejavnosti za ranljive skupine odraslih.

Samostojno ali v soavtorstvu z drugimi strokovnjaki je napisala številne razvojno-raziskovalne monografije, evalvacijske študije, priročnike, zahtevnejša učna gradiva, članke in druge prispevke o IO, še posebno razvoja kakovosti na tem področju. Samostojno ali v sodelovanju z drugimi strokovnjaki razvija programe temeljnega usposabljanja in spopolnjevanja za osebje, ki se v IO ukvarja z vprašanji kakovosti.

Veliko Tanjinih strokovnih zamisli je zaživelo v praksi. Pobuda o ZZK se je pod njenim vodstvom razvila v celovit postopek za podeljevanje tega znaka. Danes organizacije na podlagi opredeljenih meril vsaka tri leta utemeljeno izkažejo, da sistematično skrbijo za svojo kakovost in kakovost svojih storitev v IO. Pomembno vlogo je imela pri vzpostavitvi vloge svetovalca za kakovost in nacionalnega omrežja svetovalcev za kakovost IO. Ta pod strokovnim vodstvom in koordinacijo ACS deluje že 15 let.

S številnimi tujimi strokovnjaki vzpostavlja in ohranja stike, saj se zaveda pomena najnovejših dognanj na področju kakovosti. Povezave s partnerji v različnih evropskih državah krepi z medsebojnim prenosom znanja in dobrih praks. Njena strokovna prepoznavnost in ugled v mednarodnem prostoru se kažeta tudi z vabili k sodelovanju na mednarodnih dogodkih (npr. v zadnjih dveh letih s strani OECD in EK).

Tanjina vizionarska naravnanost se v praksi odraža v zelo konkretnih rezultatih. Izobraževalne organizacije so dobile IKT podporo, npr. v različnih računalniških aplikacijah v podporo izpeljavi samoevalvacije – v zadnjem obdobju je bil razvit spletni Mozaik kakovosti. Prav njena vizija je bila namreč vzpostaviti spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks, ki je v pomoč organizacijam, ko vzpostavljajo in razvijajo svoje notranje sisteme kakovosti. Zbirko izvajalci zdaj že dobro poznajo in tudi uporabljajo pri svojih samostojnih prizadevanjih za kakovost. Njena ideja je Knjižna polica, kjer so na enem mestu dostopna tako razvita strokovna literatura kot učna gradiva o presojanju in razvijanju kakovosti v IO. Krajši izobraževalni videi, ki obravnavajo različne kazalnike kakovosti, s katerimi smo v zadnjih dveh letih vsebinsko nadgradili Mozaik kakovosti, so prav tako nastali na njeno pobudo. Njene zamisli sledijo sodobnim trendom. Tako smo v zadnjem obdobju pri delu na področju kakovosti začeli uporabljati zgodbe kot narativno sredstvo. Nastala je spletna stran Zgodbe o kakovosti, ki je v pomoč izobraževalcem odraslih pri njihovih premislekih o kakovosti lastnega dela.

Izpostaviti je treba, da Tanja delo s praktiki dojema kot nepogrešljivi del svojega strokovnega dela in razvoja. Zaveda se, da vložijo veliko svojega dela in truda, da strokovne zamisli lahko zaživijo v praksi. Izobraževalce odraslih zelo spoštuje. Svojo zavzetost in predanost delu s praktiki je strnila v misel v predstavitvenem videu, ki so ga zavrteli 6. oktobra na slovesni podelitvi nagrad v dvorani Grad Hotela Union.

V lepem spominu mi bo ostal čas, ko smo skupaj s praktiki orali ledino pri uvajanju samoevalvacije in drugih pristopov, ki pomagajo odraslim do kakovostnega izobraževanja, v prakso. Ko danes vidim,  kako tisto, kar smo pred več kot dvajsetimi leti sejali, rojeva sadove, na nek način živi svoje življenje, se mi zdi, da je moje delo osmišljeno.

Dr. Tanja Možina

Pri delu z omrežjem svetovalcev za kakovost se kaže njena fleksibilnost, da najde pravo pot in prave spodbude za motiviranje praktikov k nadaljnjemu delu in razvoju. Ko smo svetovalcem sporočili veselo novico o nagradi, so bili njihovi odzivi zelo iskreni – ponosni in veseli so, da jih ravno Tanja z ekipo sodelavcev vodi po poti h kakovostnemu IO in večji prepoznavnosti vloge izobraževalcev odraslih.

Naj zaključim z mislijo o Tanji kot vodji Središča za kakovost in izobraževanje na ACS. Vsa leta delovanja v našem zavodu je predana razvoju področja kakovosti v IO. Zadnje desetletje skrbi tudi za razvoj naše izobraževalne dejavnosti ter področja andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja, posveča se snovanju novih programov. Kot vodji središča se ji zdi pomembno, da delamo timsko. Usmerja in spodbuja nas k izražanju idej, nam zaupa. Njen pristop k vodenju središča omogoča, da lahko sodelavci izrazimo svojo ustvarjalnost in svoje delo nenehno izboljšujemo, pri tem pa tudi osebno rastemo. Trudi se ustvarjati priložnosti, da se v delovnem okolju lahko dodatno učimo, spopolnjujemo, strokovno rastemo in bogatimo.

Tanja nam je za zgled, zato smo tudi člani njenega najožjega tima ponosni na prejeto najvišjo državno nagrado! Čestitamo ti še enkrat!

Jasmina Orešnik Cunja (jasmina.oresnik.cunja@acs.si), ACS