Med 20. in 23. septembrom smo na CIK gostili partnerje iz 6 držav (Danske, Francije, Grčije, Portugalske, Romunije, Velike Britanije), s katerimi sodelujemo v evropskem projektu Silver. Kar 15 udeležencev je na 4-dnevnem usposabljanju pridobivalo znanja o starejših zaposlenih, načinih, kako jih spodbuditi, da ostanejo v delovnem procesu v tretjem življenjskem obdobju, ali pa jim omogočiti čim lažjo pot v upokojitev. Delili smo svoje izkušnje in usvajali znanja o starejšim prijaznih delovnih mestih ter pripravljali učne materiale za izvedbo pilotnega usposabljanja vodij in kadrovskih služb, ki bo v začetku prihodnjega leta.

S projektom ozaveščamo delodajalce in kadrovske službe o pomenu vključenosti starejših zaposlenih na trg dela. Prebivalstvene piramide držav partneric projekta namreč kažejo, da je zaradi staranja prebivalstva in podaljševanja življenjske dobe neizogibna vključenost starejših v delovni proces. Zaposlovanje starejših tako kmalu ne bo več stvar izbire starejših ali delodajalcev, ampak nujnost v svetovni socialni ekonomiji.

Logotip projekta

Še pred izpeljavo treninga smo partnerji projekta v svojih državah opravili in analizirali intervjuje s 53 upokojenci in 34 delodajalci/kadrovskimi strokovnjaki. Želeli smo raziskati obstoječe prakse o aktivnem upokojevanju ali lažjem prehodu v upokojitev. Veliko naporov smo nato vložili v pripravo spletnega orodja za samoocenjevanje procesa aktivnega staranja na delovnem mestu. Postavili smo dva spletna vprašalnika. Eden je bil namenjen starejšim zaposlenim pred upokojitvijo, drugi delodajalcem. Prednost teh vprašalnikov je v takojšnji povratni informaciji o tem, v kolikšni meri so starejši zaposleni pripravljeni na upokojitev oz. v kolikšni meri so delodajalci starejšim prijazna podjetja.

Prakse zaposlovanja starejših v podjetjih so zelo različne. Na podlagi raziskav obstoječega stanja vemo, da se le malo podjetij načrtno ukvarja s tem. Zato bomo udeleženci septembrskega treninga v začetku prihodnjega leta vsak v svoji državi izpeljali pilotno usposabljanje za delodajalce oz. kadrovske službe o vključenosti starejših zaposlenih v delovni proces. Govorili bomo o starejšim prijaznih delovnih mestih in spremljanju starejših zaposlenih skozi proces upokojitve. Tema je zelo obsežna, vključuje tudi ozaveščanje o stereotipnih pojmovanjih starejših v delovnem procesu. Pilotno usposabljanje bo podprto z gradivi na teoretični in praktični ravni. Zainteresirane delodajalce že sedaj vabimo k prijavi.

Vzporedno bomo v partnerstvu pripravljali tudi priročnik za spodbujanje kariere v tretjem življenjskem obdobju, ki bo vključeval vizualna gradiva z vajami in interaktivnimi viri. Namenjen bo vodjem podjetij, kadrovskim službam, kariernim strokovnjakom in izobraževalcem. S predstavitvijo priročnika in doseženih rezultatov bomo projekt zaključili avgusta prihodnje leto.

Jasmina Pakiž (jasmina.pakiz@ciktrebnje.si), CIK Trebnje