Raziskava Spretnosti odraslih – PIAAC (2016) v Sloveniji je bila podlaga številnih pomembnih študij, ki jih je ACS objavil v letih 2016 do 2021. V publikaciji Ugotovitve raziskave Spretnosti odraslih ‒ PIAAC v Sloveniji ‒ povzetki raziskave in študij povzemamo kar 22 znanstvenih prispevkov slovenskih avtorjev ter predstavimo izbrane predloge in priporočila.

Večletno raziskovanje spretnosti odraslih v Sloveniji z različnih zornih kotov osvetljuje problematiko kakovosti človeškega kapitala aktivnega dela odraslih in posredno tudi učinkovitost izobraževalnega sistema v Sloveniji. Raziskovanje spretnosti odraslih v okviru mednarodne raziskave je zagotovo pripomoglo k boljšemu razumevanju tega pojava v Sloveniji. Empirični podatki in ugotovitve raziskave so lahko podlaga za pripravo ukrepov za izboljšanje družbenega položaja posameznih ranljivih skupin odraslih, za njihovo vključevanje v vseživljenjsko učenje in družbo.

mag. Estera Možina,

urednica

Publikacija Ugotovitve raziskave Spretnosti odraslih ‒ PIAAC v Sloveniji ‒ povzetki raziskave in študij črpa vsebino iz naslednjih publikacij: Raziskava spretnosti odraslih: metodologija in rezultati – na kratko (2016), Poročilo o raziskavi Spretnosti odraslih – PIAAC (2016). Tematske študije: raziskovalno poročilo (2018), Poročilo o raziskavi spretnosti odraslih PIAAC 2016. Strokovne podlage in priporočila (2018), Spretnosti odraslih (2018), Delovno aktivni prebivalci z nižjimi spretnostmi. Študija podatkov raziskave Spretnosti odraslih – PIAAC (2020) ter Družinska pismenost in starši iz manj spodbudnega okolja (2020). Povzetki študij so razdeljeni na tri sklope: razvoj spretnosti pri otrocih, mladini in odraslih, razvitost spretnosti za potrebe dela in neekonomski učinki razvitih spretnosti. Poleg tega so posebej izpostavljeni poudarki študij ter izbrani predlogi in priporočila. Upamo, da bodo s knjižico povzetkov, izvorne študije in rezultati postali lažje dostopni širšemu krogu strokovnjakov, vsekakor pa preglednejši.

Dr. Tina Kompare Jampani (tina.kompare.jampani@acs.si), ACS