Po desetletnem delu s svetovalci za kakovost, ki so to vlogo vzpostavljali in jo uveljavljajo v izobraževalnih organizacijah, kjer so zaposleni, smo na ACS presodili, da je čas, da se nekoliko ustavimo in presodimo, kako se je doslej vloga svetovalca za kakovost uveljavila v praksi izobraževanja odraslih.

V letu 2017 smo tako izpeljali precej obsežno samoevalvacijo na dveh ravneh: samoevalvacijo dela strokovne ekipe, ki je na ACS razvojno snovala in usmerjala delovanje omrežja svetovalcev za kakovost in delo posamičnih svetovalcev, ter samoevalvacijo dela delujočih svetovalcev za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.

 

Samoevalvacijsko študijo smo zasnovali še nekoliko širše, saj smo z njo želeli ugotoviti tudi potrebe po svetovalnem delu za kakovost v izobraževanju odraslih ter zbrati premisleke vprašanih o tem, kako naj bi se vloga svetovalca za kakovost v izobraževanju odraslih razvijala in sistemsko umeščala v prihodnje.

Samoevalvacijo o uveljavljanju vloge svetovalca za kakovost na ravni posamezne organizacije so sodelujoči svetovalci za kakovost opravili vsak zase, za svojo organizacijo. V publikaciji pa so povzeti izidi anketiranja o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost, ki je bilo v letu 2017 opravljeno v petnajstih organizacijah z delujočim svetovalcem za kakovost. Na tem mestu se želimo ponovno zahvaliti sodelujočim svetovalcem za kakovost za njihov prispevek pri pripravi in izpeljavi samoevalvacije – za premišljeno načrtovanje in izpeljavo anketiranja v posamezni organizaciji.

 

Avtorice študije dr. Tanja Možina, Sonja Klemenčič in Jasmina Orešnik Cunja rezultate samoevalvacije prikazujejo v treh vsebinskih sklopih: (1) lastno delo za razvoj kakovosti, (2) potrebe po svetovalnem delu za razvoj kakovosti in (3) vloga svetovalca za kakovost v izobraževanju odraslih.

Temeljne ugotovitve samoevalvacije za vsak vsebinski sklop so predstavljene v petem poglavju. Naj za pokušino navedemo samo eno od ugotovitev študije v zvezi z razvojem vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih v prihodnje: »Če po eni strani iz analize izidov ankete lahko povzamemo, da večina vprašanih meni, da je dobro ali pa celo nujno, da ima organizacija svetovalca za kakovost, po drugi strani tudi ne moremo prezreti njihovih sporočil, da je treba za to vlogo zagotoviti tudi ustrezno umestitev tako na raven sistema izobraževanja odraslih kot v izobraževalno organizacijo. Jasno je tudi sporočilo anketiranih, da bi bilo treba to vlogo ustrezneje finančno ovrednotiti in zagotoviti ustrezne razmere za delo oseb, ki jo opravljajo.«

Temeljnim ugotovitvam samoevalvacije sledijo predlogi za razvoj – ti so oblikovani tako na ravni izobraževalne organizacije kot tudi na ravni izobraževalnega sistema in na nacionalni ravni. Izpeljavo samoevalvacije je omogočilo MIZŠ. Študijo smo izdali v elektronski obliki. Želimo vam prijetno branje.

Jasmina Orešnik Cunja (jasmina.oresnik.cunja@acs.si), ACS