Konec leta zaključujemo naloge TVU 2018 in pripravljamo zaključno poročilo o njegovi izpeljavi, a hkrati že snujemo in načrtujemo TVU 2019.

Prvi pomembni korak, izid javnega razpisa za sofinanciranje koordinacije TVU in PU 2019, je narejen. MIZŠ je v petek, 7. 12., objavilo Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2019 (6036-224/2018), ki zadeva med drugim koordinacijo TVU ter izvedbo PU. Razpis je odprt do 9. 1. 2019 (do 12. ure). V letošnjem letu je koordinaciji TVU in PU namenjenih več sredstev kot preteklo leto.

Na spletni strani TVU smo objavili vse potrebne napotke in priporočila za koordinacijo ter drugo dokumentacijo, namenjeno koordinatorjem. Temeljna novost je, da sta odslej za koordinatorje TVU mogoča dva tarifna razreda, in sicer od 20 do 39 podizvajalcev/prireditev ter 40 ali več podizvajalcev/prireditev. Na sofinanciranje koordinatorjev bo poleg načrtovanega števila podizvajalcev in prireditev pomembno vplivala tudi vsebina dejavnosti koordinacije TVU in PU, prestavljena v Načrtu  dejavnosti koordinacije TVU (in PU). Vašo namero o prevzemu vloge koordinatorja TVU in/ali PU 2019 skupaj z Načrtom dejavnosti koordinacije TVU (in PU) 2019, ki ga/ju boste pripravili za prijavo na javni razpis, pričakujemo na ACS do 20. februarja.

Želimo vam uspešno prijavo in se veselimo vaših zamisli za TVU 2019. Prva priložnost za to bo že na prvem pripravljalnem sestanku mreže TVU, ki bo 22. januarja 2019 na ACS. Nekaj besed bomo namenili lanskemu festivalu učenja, več pozornosti pa bo posvečene vam, potencialnim koordinatorjem TVU/PU. Slišati želimo vaše načrte, ideje in predloge pri snovanju TVU v naslednjem letu. Zato vas vabimo k zanesljivi udeležbi. Pravočasno boste prejeli vabilo, vsebine pa bomo napovedali tudi prek spletne strani TVU in FB TVU.

Erika Brenk (erika.brenk@acs.si), ACS