Knjižna polica na spletni strani izobraževalne dejavnosti ACSAS je v letu 2021 postala bogatejša za kar 3 strokovne publikacije. Izdali smo strokovno monografijo Povejmo si zgodbe – doživljanje izobraževalcev odraslih med pandemijo ter raziskovalno študijo Izobraževanje odraslih in svetovanje na daljavo med pandemijo – Refleksija in usmeritve za prihodnost (obe je mogoče dobiti tudi v tiskani različici). Tretja pa je evalvacijsko poročilo o izvedenih programih andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih delavcev na ACS  v letu 2020, ki ga na kratko predstavljamo v nadaljevanju.

Zaradi pandemije covida-19 smo bili prisiljeni reorganizirati svoj delovni, učni, prosti čas, prilagoditi smo se morali novemu načinu življenja. Da prehod v tako obliko dela in izobraževanja ni povsem enostaven, smo bolj ali manj vsi občutili na lastni koži. Prisiljeni smo bili delati na daljavo, v virtualni svet se je preselil tudi ves izobraževalni proces. Če se je pred pandemijo upoštevala odločitev posameznika, ali se bo vključil v e-izobraževanje ali ne, naenkrat te možnosti ni bilo več. E-izobraževanje se je namreč začelo uporabljati vsakodnevno kot temeljna oblika.

Zaslonska slika usposabljanje zaposlenih

Tako smo se v letu 2020 bolj usmerili v sistematično usposabljanje in spopolnjevanje zaposlenih in izvajalcev za uporabo različnih spletnih in videokonferenčnih orodij za učinkovitejše izvajanje andragoških vsebin na daljavo. Dodatno smo organizirali interna usposabljanja za delo s spletnimi orodji, kot so MS Teams, Zoom in Moodle, da smo lahko nudili tehnično podporo izvajalcem. Veliko strokovnega in vsebinskega dela je bilo opravljenega na področju izvajanja e-izobraževanja. Mednje štejemo tudi evalvacijsko poročilo oz. analizo izvajanja in spremljanja programov andragoškega spopolnjevanja ter zadovoljstva udeležencev z izpeljanimi usposabljanji in spopolnjevanji, ki smo jih v letu 2020 izpeljali na ACS.

Kazalo publikacije

Evalvacijsko poročilo smo razdelili v 5 poglavij.

  1. Na začetku predstavljamo metodologijo zbiranja podatkov – tako o udeležencih kot tudi zadovoljstvu z izpeljanimi programi. Že vrsto let imamo razvit sistem metode spremljanja mnenj in ocen o izpeljanih programih usposabljanja in spopolnjevanja, ki jih pridobivamo na podlagi različnih vprašalnikov, in sicer s spletnim orodjem 1KA in v okviru sistema KATIS. V okviru modula Statistike, ki je del interne spletne aplikacije v podporo izobraževalni dejavnosti ACS, pa lahko v anonimizirani obliki obdelujemo podatke o vključenih in usposobljenih udeležencih ter podatke o izvedenih programih glede na različne kriterije.
  2. V drugem poglavju analiziramo podatke o vključenih udeležencih in izvedenih programih andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja.

V primerjavi z letom 2019 se je kljub pandemiji v izobraževanja vključilo nekaj več (0,3 %) udeležencev, večinoma žensk, z izobrazbo družboslovne smeri, pedagoško-andragoško izobrazbo in strokovnim izpitom na področju ViZ. Spremenil se je delež vključenih po starosti. Glede na leto 2019, ko je bil delež starih med 41 in 50 let 38-odstoten, starih med 31 in 40 let pa 30-odstoten, sta se namreč skoraj izenačila deleža starih med 31 in 40 ter 41 in 50 let (okrog 37 %). Skoraj vsi (95 %) so imeli status zaposlene osebe, polovica vseh vključenih je bila zaposlena na ljudskih univerzah, slaba tretjina, ki predstavlja večinski delež, v osrednjeslovenski regiji.

Izpeljali smo 56 izvedb 36 različnih programov, nekatere programe večkrat. Kljub oviram nam je v primerjavi z letom 2019 uspelo izpeljati 2 % več in 3 % več vsebinsko različnih programov.

3. V osrednjem, tretjem poglavju glede na vire financiranja (javni in tržni viri, projekti ESS) podrobneje predstavimo izpeljane programe usposabljanja in spopolnjevanja. Poleg 4 načrtovanih programov smo izpeljali še 7 dodatnih izvedb, ki smo jih organizirali za zaposlene, pri nekaterih programih so se nam pridružili tudi zunanji sodelavci in predavatelji. Večinoma je šlo za programe usposabljanja strokovnih sodelavcev za delo v spletnih učilnicah in uporabo različnih spletnih orodij za izvajanje izobraževanj na daljavo. Vsa načrtovana petkova srečanja smo izpeljali v živo na ACS.

Izvedbe programov za posebne andragoške vloge predstavljamo po področjih (splošno neformalno izobraževanje (PUM-O in ŠK in ŠK BMK), kakovost v IO (ZZK in SVK), pismenost (ZIP), svetovanje (ISIO) in vrednotenje (NPK)).

Tudi v letu 2020 smo se odzvali na potrebe podjetij in organizacij in izpeljali skoraj 30 % več izvedb, kot smo jih načrtovali v okviru tržne dejavnosti. Sklenili smo sodelovanje z nekaterimi novimi naročniki.

Številna druga usposabljanja in spopolnjevanja smo za strokovne sodelavce izpeljali tudi v okviru dveh projektov, ki sta sofinancirana iz ESS, in sicer projekta Razvoj kompetenc odraslih 2016–2022 (7 izvedb) in projekt Kompetence strokovnih delavcev 2018–2022 (13 izvedb), ki jih podrobneje predstavimo v poglavju 8. Analiza programov, financiranih iz projektov ESS.

4. V poglavju Strokovna in IKT podpora izobraževalni dejavnosti ACS pišemo o izpeljanih postopkih priznavanja že pridobljenega znanja in razvoju novega  modula IKT v podporo postopkom priznavanja na daljavo. Predstavljamo 4 nove in posodobljene programe v spletni Programoteki AS ter novosti posodobitve v dokumentu Pravila o potrdilih, ki jih izdajamo na ACS. Poglavje zaključimo s številom izdanih potrdil ACS, ki se je sicer nekoliko zmanjšalo glede na porast števila vključenih. Razlog za to je, da smo potrdila za nekatere programe usposabljanja, ki smo jih izpeljali v mesecu decembru, izdali šele v letu 2021. Med izdanimi potrdili še vedno prevladujejo tista za karierni razvoj, ki jih strokovni delavci lahko uveljavljajo pri napredovanju v nazive.

5. V sklepnem poglavju izpostavljamo temeljne ugotovitve poročila, pozornost pa namenjamo tudi predlogom za nadaljnji razvoj na posameznih nalogah, ki jih opravljamo v okviru rednega dela.

Evalvacijsko poročilo je objavljeno na Knjižni polici.

Neda Đorđević (neda.dordevic@acs.si), ACS