Priročnika z naslovom Kompetence svetovalca v svetovanju odraslim v izobraževanju in Proces svetovanja odraslim v izobraževanju sta rezultat projekta Erasmus+ KA3 GOALSvetovanje odraslim v izobraževanju, ki se je v letu 2018 uspešno zaključil. V Sloveniji je projekt vodilo MIZŠ  (Ema Perme), sodelovala pa sta tudi ACS in CPI. Poleg omenjenih priročnikov je v 2018 že izšel priročnik Terensko delo v svetovanju odraslim v izobraževanju, načrtovan pa je še četrti o partnerstvu v svetovalni dejavnosti za odrasle. Z njimi predstavljamo rezultate projekta, ki se je nanašal na različna področja razvoja svetovalnega dela. Cilj je bil povečati vključenost manj izobraženih in drugih ranljivih skupin odraslih v izobraževanje in učenje.

Evalvacija aktivnosti v projektu je pokazala, da je svetovalna dejavnost v IO kompleksna. Ustrezna usposobljenost svetovalcev, sistematičen in celosten pristop pri načrtovanju, izpeljevanju in ovrednotenju rezultatov in učinkov svetovalnega procesa so ključni dejavniki zagotavljanja kakovosti svetovalnega procesa ter doseganja pričakovanih rezultatov in učinkov. V priročniku Kompetence svetovalca v svetovanju odraslim v izobraževanju, ki sta ga pripravili mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Andreja Dobrovoljc (obe ACS), so predstavljene posebnosti svetovalne dejavnosti za odrasle, ki se izvaja v različnih organizacijah: središčih ISIO in enotah za IO v srednješolskih centrih, ter naloge, ki jih opravljajo svetovalci v IO. Na ravni projekta in prakse v Sloveniji so bile opredeljene kompetence svetovalca, ki so lahko izhodišče za pripravo enotnega kompetenčnega profila svetovalca v IO. Pri tem so upoštevane tudi posebnosti tako posameznih vrst izobraževalnih organizacij kot njihove svetovalne dejavnosti.

V priročniku Proces svetovanja odraslim v izobraževanju, ki ga je pripravila Barbara Kunčič (CPI), pa so na osnovi izkušenj in razvojnih pristopov v projektu GOAL zapisane strokovne usmeritve za vodenje kakovostnega svetovalnega procesa. V evalvaciji rezultatov projekta je bilo ugotovljeno, da ranljive skupine odraslih potrebujejo poglobljeno in celostno svetovanje, več srečanj, dodatno motivacijo ter podporo za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje. Potrdilo se je tudi, da je pomembna struktura procesa svetovanja, zato je bil v okviru projekta GOAL razvit splošen model svetovalnega procesa v IO, ki opredeljuje ključne faze v procesu in druge podporne dejavnike (uporabo svetovalnih pripomočkov in orodij, sodelovanje s strokovnimi sodelavci iz drugih organizacij idr.). V priročniku so predstavljeni model procesa in vprašalniki za vodenje svetovalnega procesa glede na vrsto srečanja s svetovancem (prvo, nadaljnje, zaključno). Postopki, nastali v projektu, so svetovalcem lahko v pomoč pri izpeljavi svetovalnega procesa.

Priročnika sta namenjena tako svetovalcem in njihovim partnerjem v IO kot tudi drugim izobraževalcem, ki se znajdejo v vlogi svetovalcev. Koristno jih lahko uporabijo tudi deležniki, vključeni pri nadaljnjem razvoju svetovalne dejavnosti v IO.

Mag. Andreja Dobrovoljc (andreja.dobrovoljc@acs.si), ACS