S 1. 1. 2021 je bila vzpostavljena javna mreža v IO, katere sestavni del je tudi svetovalna dejavnost pri samostojnem učenju. V javno mrežo je bilo vključenih 34 javnih izobraževalnih organizacij, tj. LU (več na portalu SSU). Pričetek delovanja svetovalne dejavnosti v IO pri samostojnem učenju v javni službi je prineslo s seboj kar nekaj novosti. V skladu s 66. členom ZIO (2018) mora izvajalec javne službe za potrebe svetovalnega dela voditi evidenco s podatki o udeležencih, med drugim tudi podatke o vključitvi in zaključku svetovanja ter področju in poteku svetovanja. Zato smo ustrezno nadgradili aplikacijo za spremljanje dela SSU, saj je bilo do konca leta 2020 v aplikaciji možno evidentirati le število ur učenja v SSU v skladu z enim od razlogov za ustanavljanje središč, tj. »zagotavljanja možnosti neformalnega izobraževanja organiziranega samostojnega učenja čim širšemu krogu ljudi« (Perme et al., 2005). S Pravilnikom o standardih in normativih za financiranje in izvajanje javne službe na področju IO (2020) je bil spremenjen tudi način financiranja SSU. Pred letom 2021 je financiranje temeljilo na številu izpeljanih učnih ur udeležencev SSU. Pravilnik pa je v letu 2020 kot pogoj za financiranje javne službe določil »obveznost izvajanja najmanj 50 odstotkov neposrednega svetovalnega dela v okviru polnega delovnega časa na letni ravni«.

Kaj kažejo podatki iz aplikacije SSU?

V obdobju od 1. 1. do 30. 4. 2021 je bilo doseženih 52,72 % neposrednega svetovalnega dela svetovalcev SSU v okviru efektivnega delovnega časa. Na novo vpisanih udeležencev je bilo 1.416, prevladujejo ženske (71, 05 %). Med udeleženci je nekaj več kot četrtina takih, ki ne sodijo v nobeno od ranljivih skupin. Prevladujoča ranljiva skupina so priseljenci/migranti (27,71 %), sledijo brezposelni (14,07 %) in starejši (11,72 %). Najvišji je delež udeležencev v starostnem razponu 27–39 let (30,72 %), sledita starostni skupini 15–26 let in 40–49 let (po več kot 20 % v vsaki kategoriji). Glede na doseženo izobrazbo je najštevilčnejša skupina tistih z nedokončano in  končano osnovno šolo (28,46 %), tej pa sledi skupina s končano poklicno in strokovno izobrazbo (26,65 %). Analiza podatkov iz aplikacije SSU je pokazala tudi, da pri udeležencih SSU že prevladuje učenje iz spletnih gradiv (69,83 %), temu pa sledita učenje iz spletnih virov (53,49 %) in učenje iz pisnih virov (41,69 %). Morda pa k temu prispeva tudi spletni portal SSU, na katerem je na voljo že 163 videovodičev (ki so imeli v letu 2020 kar 29.147 ogledov) ter 176 učnih gradiv v odprtem in 18 v zaprtem delu portala SSU.

Mag. Margerita Zagmajster (margerita.zagmajster@acs.si) in dr. Anita Jug Došler (anita.jug.dosler@acs.si), ACS

 

Skip to content