Med 19. in 22. septembrom je v Bredi v južnem delu Nizozemske potekalo 3. srečanje LLT partnerjev mednarodnega projekta Erasmus+ KA2 Učenje na daljavo za ranljive odrasle. V samostanu Het Klooster ga je gostil projektni partner GEAR UP.

Udeleženci mobilnosti na Nizozemskem smo prvi dan namenili izmenjavi izkušenj s pilotno implementacijo metod dela na daljavo s ciljnima skupinama priseljencev in starejših. Prišli smo do zaključka, da imajo pri učenju na daljavo skupine odraslih veliko skupnih značilnosti. Za večino je velik izziv že dostop do IKT naprav in interneta. Ugotovili smo, da za učenje na daljavo potrebujejo več spodbud in podpore pri uporabi IKT. V ospredju srečanja na Nizozemskem je bil razvoj metod učenja na daljavo za osipnike in podeželsko prebivalstvo. Metode so bile razvite, da bi motivirali osipnike za ponovno vključitev v izobraževalne programe, podeželsko prebivalstvo pa v aktivnosti vseživljenjskega učenja. Vsak partner je predstavil pet metod za obe ciljni skupini. Pozneje smo jih razvijali v mednarodno mešanih delovnih skupinah. Tako smo nanje pogledali z več zornih kotov in se učinkovito usmerili v prilagoditve in izboljšave.

Poslušali smo predavanje Bena Vaskea, kreativnega direktorja podjetja Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl, ki ljudem ponuja priložnosti za vadbo jezikovnih, matematičnih in digitalnih spretnosti v različnih kontekstih. Uporabnike spodbujajo k samostojnemu učenju. Predavanje Digitalna infrastruktura za vseživljenjski razvoj je v nas utrdilo prepričanje o nenehni krepitvi kompetenc za vsakdanje življenje.

V okvirju LTT-ja smo obiskali tudi mladinski center – Villo Boerebont, ki si močno prizadeva za pomoč mladim in odraslim v stiski. V centru delajo predvsem s tistimi, ki se srečujejo s psihičnimi in vedenjskimi težavami ter motnjami v duševnem razvoju. Mladinski center jim nudi bivanje, individualno vodenje in dnevne aktivnosti, kot so: kolesarska delavnica, lesna delavnica, vrt in živali, kulinarika – ekipo za catering in ustvarjalno središče Mulberry. Na LTT-ju smo za kratek čas lahko začutili tudi utrip mesta Breda, kjer avto ni glavno prevozno sredstvo.

Srečanje smo zaključili z dogovorom o oblikovanju, prevodu ter implementaciji končnega paketa strategij in metod učenja na daljavo za osipnike in podeželsko prebivalstvo.

Poleg pridobljenih novih znanj udeležba na LTT- ju zame predstavlja tudi priložnost izmenjave izkušenj s kolegi iz drugih držav, obenem pa me dodatno motivira za izboljšave pri vsakdanjem delu v IO.

Resnija Ređepi (resnija.redepi@lu-jesenice.net), LU Jesenice, VGC

Skip to content