Skoraj 400 partnerjev soustvarja uspešno zgodbo svetovalne dejavnosti v IO v središčih ISIO. V 20-letnem delovanju se je potrdilo, da je sodelovanje različnih partnerjev za kakovostno, strokovno in celostno izvajanje svetovalne dejavnosti za odrasle zelo pomembno.

Smiseln je pogled nazaj, v koncept informativno-svetovalne dejavnosti. Njen cilj je med drugim »… povezati čim več ponudnikov izobraževanja odraslih in svetovalnih storitev v lokalnem okolju in tako zagotoviti usklajeno delovanje ter ponuditi uporabnikom prijazno in kakovostno storitev«.

Vsako središče ISIO je vzpostavilo dve omrežji, eno za strateške in eno za strokovne partnerje.

Skupina s potrdili
Več o strateškem in strokovnem partnerstvu

(po Modelu regionalnega svetovalnega središča za IO – središča ISIO, 2014)

Strateško partnerstvo združuje organizacije, ki odločajo o strategijah razvoja lokalnega okolja, sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju politike razvoja človeških virov v lokalnem okolju, predstavljajo delodajalce ali delojemalce, se ukvarjajo s ciljnimi skupinami, ki so pogosti odjemalci svetovalnih storitev, imajo velik strokovni ugled. Njihova vloga je:

 • spremljati in ocenjevati stanje pri razvoju svetovalne dejavnosti,
 • ugotavljati potrebe po nadaljnjem razvoju svetovalne dejavnosti,
 • vzpostavljati povezave med uporabniki in ponudniki svetovalne dejavnosti,
 • ugotavljati zanimanje delodajalcev, delojemalcev in drugih socialnih partnerjev za svetovalno dejavnost,
 • sklepati dogovore o usklajenem in racionalnem razvoju dejavnosti, izrabi vseh virov, povezovanju različnih institucij v lokalnem okolju,
 • seznanjati javnost z namenom, načini in dosežki dejavnosti,
 • povezovati se z drugimi lokalnimi okolji in institucijami na nacionalni ravni in tudi v mednarodnem prostoru,
 • opredeljevati standarde kakovosti dejavnosti in skrbeti za njihovo doseganje,
 • zagotavljati možnosti za razvoj svetovalne dejavnosti,
 • zastopati interese lokalnega svetovalnega omrežja pri umestitvi v razvojne programe lokalnega okolja.

V strateški svet se vključujejo občine, regionalne razvojne agencije, enote ZRSZ, CSD in drugi socialni deležniki.

Strokovno partnerstvo

Strokovni partnerji pa so ustanove, ki v lokalnem okolju delajo na področju svetovanja ali izobraževanja odraslih. Njihove temeljne dejavnosti so:

 • ugotavljanje potreb po svetovalni dejavnosti za odrasle,
 • načrtovanje skupnih aktivnosti pri svetovanju odraslim,
 • dogovarjanje in doseganje standardov kakovosti dejavnosti,
 • dogovarjanje in izpeljevanje skupne svetovalne obravnave posameznikov,
 • ugotavljanje potreb po izobraževanju za kakovostno svetovanje in morebitna skupna organizacija izobraževanja,
 • oblikovanje skupnih podatkovnih baz,
 • zagotavljanje medsebojne informiranosti,
 • seznanjanje javnosti, predvsem odraslih o storitvah svetovalnega omrežja,
 • priprava različnih skupnih gradiv,
 • skupna promocija.

 

V strokovni svet se najpogosteje združujejo druge izobraževalne organizacije v lokalnem okolju, enote ZRSZ, CSD, knjižnice, NVO.

Središča ISIO so partnerska omrežja organizirala različno, skladno z lokalnimi značilnostmi. V manjših okoljih je obseg partnerstva manjši. S svojimi partnerji pogosto in kakovostno sodelujejo.

Podobno so se nekateri odločili le za eno vrsto strokovnih partnerjev, npr. svetovalci srednjih šol, ki izobražujejo tudi odrasle. Drugi so ga razširili na vse strokovne organizacije v okolju. Predvsem v zadnjih letih se je strokovno partnerstvo razširilo tudi na NVO, ki delajo z različnimi ranljivimi skupinami odraslih.

Od leta 2016 dalje so se strateškim in strokovnim partnerstvom pridružili novi. Gre predvsem za partnerje, s katerimi središča ISIO sodelujejo v okviru projekta Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja 2016–2022.

Projekt GOAL

Partnerstva imajo za središča ISIO številne prednosti:

 • medsebojno poznavanje in informiranje o delovanju različnih organizacij, ki se ukvarjajo s svetovanjem, IO, razvojem človeških virov v regiji;
 • usklajeno delovanje in sodelovanje pri razvoju svetovalne in izobraževalne dejavnosti vseh organizacij, partneric v omrežjih;
 • vključevanje svetovalne dejavnosti v razvojne načrte in druge pomembne dokumente na lokalni oziroma na regionalni ravni;
 • sodelovanje v skupnih dejavnostih, načrtih, projektih, pomembnih za razvoj izobraževanja in svetovanja za odrasle v regiji;
 • organizacijo skupnih strokovnih in promocijskih dogodkov;
 • medsebojno sodelovanje in pomoč pri izvajanju svetovanja in izobraževanja;
 • kakovostnejšo svetovalno obravnavo odraslih;
 • prepoznavanje svetovalne dejavnosti kot pomembne podporne dejavnosti za večje vključevanje odraslih v izobraževanje in posledično v njihovo uspešnost tudi v vsakdanjem življenju.

Partnerji v lokalnem okolju so središča ISIO prepoznali kot pomembne organizacije, ki prispevajo k informiranosti odraslih, njihovemu vključevanju v izobraževanje in s tem pomembno vplivajo na pozitivno razvojno politiko. Če so bili na začetku delovanja partnerstev v nekaterih okoljih nekoliko skeptični do tovrstnega načina dela in neodvisnosti delovanja središč ISIO (da so namenjena vsem odraslim v regiji), se je skepsa po nekajletnem delovanju razblinila.

Partnerstvo je bila tudi ena od tem obsežne evalvacije v mednarodnem projektu Erasmus+ GOAL.

Utrinek z usposabljanja
Projekt GOAL

Glavni cilj projekta je bil izboljšati možnosti svetovanja za odrasle v vseh partnerskih državah in prispevati k povečanju vključenosti manj izobraženih odraslih v VŽU, s tem pa k njihovi večji vključenosti in mobilnosti na trgu dela. Del projekta je bila tudi obsežna evalvacija partnerskega sodelovanja v svetovalni dejavnosti v državah partnericah. Rezultati so pokazali, da je (bilo) partnersko sodelovanje pri obravnavi teh skupin odraslih v Sloveniji zelo pomembno. Omogočilo je:

 • napotovanje svetovancev v vse organizacije, ki izvajajo svetovalno dejavnost,
 • povezovanje in sodelovanje z različnimi izobraževalnimi organizacijami,
 • spoznavanje partnerjev, izmenjavo izkušenj,
 • oblikovanje trdnega partnerstva, znotraj katerega lahko udejanjajo svoje programe,
 • pridobljene nove informacije in izkušnje od drugih partnerjev, tako so organizacije lahko svojim svetovancem zagotovile bolj celovito svetovanje,
 • pridobljene nove izkušnje in znanja, nove informacije, ki jih lahko prenesejo v svoje programe,
 • spoznavanje in izmenjavanje različnih svetovalnih orodij ter orodij za vrednotenje, ki jih partnerji uporabljajo pri svojem strokovnem delu,
 • posledično vključevanje svetovancev v programe usposabljanja in izobraževanja v lokalnem okolju.

Zato so tudi ključna priporočila projekta GOAL, da se s partnerstvom nadaljuje in naj bo delovanje formalizirano. Opredeliti je treba ciljne skupine, ki se jim bo posvečala pozornost, jasno oblikovati cilje partnerstva ter metode delovanja (delovna srečanja, informacijska in organizacijska podpora).

Za večjo učinkovitost doseganja posamezne ciljne skupine in večjo aktivnost sodelujočih partnerjev je lahko rešitev tudi oblikovanje partnerstva le za eno ciljno skupino. S tem se zagotovi manjše število partnerjev, ki v svojo dejavnost vključujejo izbrano ciljno skupino. Posledično se povečata njihov interes in motivacija za sodelovanje.

Podpora ACS partnerstvo na nacionalni ravni

ACS nudi strokovno in razvojno podporo središčem ISIO pri delovanju partnerskih omrežij. Predstavnice sodelujemo na različnih strokovnih dogodkih in srečanjih partnerjev ter pripravljamo strokovna gradiva. Dejavne smo tudi pri partnerstvih na nacionalni ravni. To je bistvenega pomena za poznavanje svetovalne dejavnosti in posledično omogoča kakovostnejša lokalna in regionalna partnerstva.

Več ...
Pomemben dosežek pri partnerskem sodelovanju na področju različnih svetovalnih dejavnosti je Strokovna skupina za vseživljenjsko karierno orientacijo, ki že od leta 2009 deluje pri MIZŠ, člani pa so predstavniki obeh resornih ministrstev (poleg omenjenega ša MDDSZ) ter predstavniki vseh organizacij, ki se ukvarjajo s svetovalno dejavnostjo v slovenskem izobraževalnem prostoru. V njej smo zelo aktivni tudi predstavniki ACS. Skupina ves čas usklajuje in načrtuje skupne aktivnosti na področju VKO (npr. priprava medresorskih smernic presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalni dejavnosti, terminološki slovar, ipd.), hkrati pa so vsa svetovalna omrežja seznanjena z aktivnostmi drugih omrežij, izmenjujejo si informacije, pomembne podatke, skupno načrtujejo aktivnosti na področju svetovalne dejavnosti ter usklajujejo nacionalno politiko na področju razvoja te dejavnosti.

 

ACS vsa leta sodeluje tudi z drugimi socialnimi partnerji, v zadnjih letih je potrebno še posebej omeniti sodelovanje z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, s katero smo bili tudi partnerji v nedavno zaključenem projektu Za krepitev socialnega dialoga. S sodelovanjem z Zvezo se je tudi pri njihovih članih zelo povečalo zavedanje o pomenu vseživljenjskega učenja, ta tema je stalnica njihovih strokovnih aktivnosti in sodelovanje ohranjamo tudi po zaključku uradnega sodelovanja v projektu.

 

Zelo dobro sodelujemo tudi z Zavodom RS za zaposlovanje, s katerim redno izmenjujemo informacije, izkušnje, dobre prakse. ESS projekt Zavoda Razvoj storitev vseživljenjske karierne orientacije in krepitev Nacionalne koordinacijske točke za VKO omogoča različne aktivnosti in usposabljanja, katere se lahko udeležujejo tudi svetovalci središč ISIO.

 

Vseskozi smo aktivni tudi v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Slovensko kadrovsko zvezo, Obrtno zbornico Slovenije. Pomembno je, da socialni partnerji poznajo svetovalno dejavnost in da izkoriščajo možnosti brezplačne dejavnosti za širši krog njihovih članov.

Sestanek s partnerji

Poglejmo naprej

Partnersko sodelovanje pri svetovalni dejavnosti v IO je ključno za njen razvoj.  To je bilo prepoznano tudi na najvišji strokovni ravni. Kot pomemben del organiziranosti svetovalne dejavnosti je zajeto tudi v ključnem dokumentu, Smernicah za izvajanje svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba. Ta predlaga oblikovanje strateškega sveta, v katerega so vključene organizacije, ki v lokalnem oziroma regionalnem okolju izvajajo različne svetovalne in izobraževalne dejavnosti za odrasle, odločajo o strategijah razvoja človeških virov, sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju regionalne razvojne politike ter z drugimi socialnimi partnerji.

Več ...

V Smernicah je zapisano, da je namen strateškega partnerstva:

 • izmenjava informacij o ciljih in vsebini svetovalne dejavnosti v IO ter stanju na področju izobraževanja odraslih v lokalnem oziroma regionalnem okolju,
 • ugotavljanje potreb sodelujočih partnerjev za uporabljanje storitev svetovalne dejavnosti v IO,
 • priprava skupnih strokovnih in promocijskih dogodkov v lokalnem oziroma regionalnem okolju z namenom boljše dostopnosti tako IO kot svetovalne dejavnosti,
 • povezovanje z drugimi lokalnimi oziroma regionalnimi okolji, ustanovami na nacionalni ravni in tudi v mednarodnem prostoru.

Organizacije, ki izvajajo svetovalno dejavnost, bodo s strateškim partnerstvom tako nadaljevale oz. ga vzpostavile na novo, tudi na podlagi izkušenj sodelovanja v strateških svetih pri središčih ISIO.

Partnerstvo bo v prihodnje še posebno pomembno za doseganje ranljivih skupin odraslih in pri oblikovanju skupne svetovalne politike v lokalnem okolju. Omogočalo bo različne terenske aktivnosti, v katerih bomo informirali predvsem odrasle, ki se po podatkih sodeč manj vključujejo v svetovanje in izobraževanje. Predstavili jim bomo možnosti, ki jih še ne poznajo, in jih motivirali.

Tem namenom sledimo pri nadaljnji razvojni in strokovni podpori organizacijam, ki izvajajo svetovalno dejavnost v IO. Na ACS pa ne glede na zapisano v Smernicah, strokovno zagovarjamo tudi pomen vzpostavljala strokovnih partnerstev (po zgledu priporočil v projektu GOAL), kadar do take odločitve v lokalnem oziroma regionalnem okolju pride. Tako želimo doseči ranljive skupine odraslih in večjo vključenost odraslih v VŽU, kar so tudi strateški cilji razvoja IO v Sloveniji.

Mag. Andreja Dobrovoljc (andreja.dobrovoljc@acs.si), ACS

Skip to content