Na prvem petkovem srečanju so predstavnice Središča za kakovost in izobraževanje ACS sodelavcem predstavile aktualne novosti in pomembne informacije.

Najprej smo si ogledali analizo zadovoljstva udeležencev z našimi programi usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2019. Vključeni so bili  tako programi splošnega andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja kot tudi programi usposabljanja za posebne vloge v andragoškem delu.

Podatke o udeležencih zbiramo s pomočjo spletne aplikacije v podporo izobraževalni dejavnosti, ki je že 5 let naš prijatelj in pomočnik.

Samo 7 % izvedenih programov je bilo delno financiranih s kotizacijo in deloma iz nacionalnega proračuna. Več let smo namreč dajali pobudo, da so tudi programi, ki so delno financirani s sredstvi MIZŠ, delno pa s kotizacijo, tako kot programi ESS in programi iz javnih virov, za udeležence brezplačni, kar nam je uspelo. Ponovno se potrjuje – vztrajnost je ena dobrih lastnosti izobraževalcev odraslih!

V letu 2019 smo organizirali 55 izvedb 37 različnih programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja, v katere se je vključilo 994 udeležencev. 11 izvedb smo izvedli v okviru projektov ESS Kompetence strokovnih delavcev 2018–2022. Njihov glavni cilj je izboljšanje in poglabljanje tistih kompetenc, ki jih strokovni sodelavci zaradi nenehnih sprememb narave dela nujno potrebujejo za opravljanje svojega dela. Med splošna andragoška usposabljanja in spopolnjevanja sodijo tudi petkova srečanja. V letu 2019 smo jih organizirali 5, od tega 2 z zunanjimi izvajalci. Vsi programi so tekli v živo.

V letu 2019 smo poleg načrtovanih 6 izvedb usposabljanja in spopolnjevanja v skladu z aktualnimi potrebami za različne zaključene skupine v organizacijah in podjetjih dodatno izpeljali 19 izvedb tržnih programov, kar je največ do sedaj.  Dosegli smo visoko stopnjo zadovoljstva udeležencev. Velika večina jih kot ustrezno ocenjuje razmerje med teoretičnim in praktičnim delom. Več praktičnega dela in konkretnih primerov dobrih praks pa je vedno dobrodošlo.

V nadaljevanju srečanja je Neda predstavila nov aplikacijo za priznavanje že pridobljenega znanja, ki jo letos pilotno testiramo.

Jasmina pa je predstavila Komisijo za kakovost ACS, ki je bila imenovana v maju, ter našo svetovalko za kakovost. Na kratko je povzela še Pravilnik o delovanju Komisije in svetovalca za kakovost. Tej temi bomo na ACS posvetili skupno akcijo TVU 2021 Dan za kakovost, ki bo 17. septembra.

Mag. Zdenka Birman Forjanič (zdenka.birman.forjanič@acs.si), ACS

Skip to content