Sodelovanje na delovnem sestanku projektne skupine

S sodelavko Nedo Đorđević sva se 7. septembra odzvali povabilu LU Jesenice in se udeležili srečanja projektne skupine E-učenje za 2035 (Erasmus+ KA2), pri čemer sva imeli predvsem priložnost predstaviti delo ACS na področju usposabljanja izobraževalcev odraslih ter na področju vrednotenja. Zaradi osebnega zanimanja za vsebino projekta, sem se v nadaljevanju aktivno udeležila tudi strokovne razprave.

Temeljni cilj projekta je razviti brezplačni spletni tečaj za izobraževalce odraslih, ki bi omogočal razvoj kompetenc za naslednja področja: (1) individualizirano izobraževanje in celostno učenje, (2) inovativnost in kreativnost – izobraževalci odraslih ustvarjajo nove vsebine, (3) aktivno učenje ter strategije učenja in izobraževanja za socialno podjetništvo in skupno zdravje. Dodana vrednost projekta pa so izdelana metodologija in pripomočki oziroma orodja za ugotavljanje in vrednotenje kompetenc izobraževalcev odraslih v letu 2035. Modul, namenjen izobraževalcem odraslih, naj bi sestavljale različne vsebine, ki bi jih udeleženci lahko poljubno izbirali in sestavljali, pridobljene kompetence pa bi bile tudi ovrednotene. Projektni partnerji prihajajo iz petih držav: Estonije (koordinator), Italije, Cipra, Finske in Slovenije.

Navedene vsebine so bile tudi podlaga za razpravo projektne skupine v popoldanskem delu. Tako smo diskutirali o opredelitvi učnih izidov in kompetencah, o možnostih vrednotenja pridobljenih znanj v okviru modula. Ključno vprašanje je bilo, ali vrednotiti pridobljena znanja in kompetence posameznih vsebin modula, ali pridobljena znanja za opredeljen modul v celoti. Ta namreč predstavlja standard kakovostnega dela izobraževalca odraslih, zato se nam je porajalo tudi vprašanje, ali je doseganje znanj posameznih vsebinskih sklopov zadostno za dvig kakovosti dela. Del razprave pa je bil namenjen tudi orodjem za vrednotenje. Pri tem smo se pogovarjali predvsem o pomenu hkratne uporabe tako samoevalvacijskih kot evalvacijskih orodij. V postopih vrednotenja ni pomembno le, da na ustrezen način ovrednotimo pridobljena znanja in kompetence v smislu določanja obsega in ravni doseženega. S samoevalvacijo in refleksijo je treba spodbuditi udeležene v postopku, da razmislijo o svoji učni aktivnosti. Ozavestiti morajo predvsem, kaj po zaključku delajo drugače.

Vera Mlinar (vera.mlinar@acs.si), ACS

Skip to content