Skupna akcija TVU  gostujoče mreže Dan za kakovost je bila že sedmo leto zapored namenjena pogovorom in ozaveščanju o sistematičnem delu organizacije za kakovost IO. Ukvarjali so se tudi z dosežki, h katerim je to delo pripomoglo.

Podobno kot pretekla leta se je pokazalo, da so izvajalci svoje dogodke ob Dnevu za kakovost najpogosteje uporabili kot priložnost za povezovanje kolektivov ob skupnih razmislekih o vprašanjih kakovosti IO. Slogan Kakovost ustvarjamo vsi, ki ga nosi tudi promocijski plakat akcije, k premisleku o kakovosti nagovarja prav vse zaposlene. Poudarja zavezanost temu področju dela. Navzven organizacije tega dne še posebej promovirajo vlogi svetovalca za kakovost in komisije za kakovost, ki sta motivatorja, načrtovalca, organizatorja dejavnosti za razvoj kakovosti v organizaciji.

20 let zelenega znaka kakovosti

Posebnost letošnjega leta je jubilej. Že 20 let ACS organizacijam za IO podeljuje ZZK. Organizacije s samooceno doseganja meril in z dokazili izkažejo, da sistematično skrbijo za kakovost svojih storitev v IO. Ob Dnevu za kakovost so se tako mnogi nosilci spomnili, koliko časa se že lahko pohvalijo z znakom, ali pa so praznovali uspešno podaljšanje pravice do njegove uporabe v letošnjem letu.

Poročila izvajalcev še zbiramo. Ocenjujemo, da je letos v akciji, ki jo koordinira ACS, sodelovalo vsaj 50 različnih organizacij. Nekatere so priredile več dogodkov. Pobudniki so svetovalci za kakovost, pridružijo pa se tudi nosilci ZZK, člani komisij za kakovost v organizacijah za IO, posamezne šole iz Skupnosti višjih strokovnih šol in drugi izvajalci ter somišljeniki Dneva za kakovost.

Vsebina strokovnih dogodkov od Dnevu za kakovost je bila raznovrstna. Svoj skupni čas so v izvajalskih organizacijah letos najpogosteje namenili za:

  • razprave o razvoju in spremljanju kakovosti dela na različnih področjih dela,
  • predstavitve rezultatov preteklih samoevalvacij ali rednih spremljav dela,
  • oblikovanje samoevalvacijskega načrta za nov cikel samoevalvacije,
  • iskanje predlogov za izboljšave, dogovore o načrtih za spremembe na posameznih področjih dela ter oblikovanje akcijskega načrta za razvoj kakovosti,
  • praznovanje uspešnega podaljšanja pravice do uporabe ZZK in obravnavo povratnih informacij ACS v zvezi z doseganjem posameznih meril,
  • oblikovanje ali ponovni premislek vizije, poslanstva in vrednot organizacije,
  • analizo delovnega okolja, zadovoljstva zaposlenih, prenosa znanja, uspešnosti procesov,
  • kreiranje pozitivnega in spodbudnega prostora za izmenjavo idej, krepitvi timskega dela in medsebojnih odnosov v kolektivu,
  • posredovanje pomembnih informacij s področja kakovosti novim sodelavcem.

V nekaterih organizacijah so za zaposlene organizirali delavnice z delom v skupinah ali zanimiva predavanja.

Nekateri so si skupaj ogledali vsebine na portalu Mozaik kakovosti, spletno stran Kakovost izobraževanja odraslih ali zavrteli katerega od izobraževalnih videov o kakovosti.

Praznovanje in načrtovanje

Dan za kakovost je odlična priložnost, da se zaposleni, ki delujejo na različnih področjih, pogovorijo in skupaj opredelijo vsebine, ki se jim bodo z vidika kakovosti posvetili v svojih kratkoročnih planih. Sistematično delo na presojanju in razvijanju kakovosti IO prinese številne dosežke razvoja organizacije – to je razlog za praznovanje. Izvajalci so se potrudili, da so svoje strokovne dogodke kombinirali z neformalnim druženjem. Pri izbiri so bili zelo domiselni: organizirali so skupne zajtrke, kosila v prijetnem okolju izven sedeža organizacije, pohode, kolesarjenje, socialne igre ipd. Številni so vključili tudi aktivnosti za zdravje in dobro počutje na delovnem mestu.

Ključni uspehi

Ugotavljam, da so zaposleni v organizacijah za IO vse bolj zavezani skrbi za zagotavljanje kakovosti. Aktivno se vključujejo v izboljšave delovanja organizacije. Cenijo spodbudno, dobro delovno okolje; ne pozabljajo na nove sodelavce, zato jim predstavijo ključne elemente in procese, ki jih organizacija uporablja za presojanje in razvijanje kakovosti IO.

Izpostavljam še bistveno. Ob letošnjih dogodkih Dneva za kakovost je bilo precej poudarka na krepitvi timov ter pomenu medsebojnega sodelovanja, prenosa znanja, občutka pripadnosti, dobre komunikacije in splošne uspešnosti kolektiva kot srca organizacije. Tako za skrb za kakovost IO kot negovanje odnosov v kolektivu si je treba vzeti le čas.

Jasmina Orešnik Cunja (jasmina.oresnik.cunja@acs.si), ACS

Skip to content