Medkulturni mediator je oseba, ki deluje kot povezovalni most med kulturama. To je v Sloveniji dokaj nov poklic, ki pa se vse bolj uveljavlja ter bo v prihodnosti zagotovo pripomogel k večkulturnemu sožitju.

S svojim znanjem in kompetencami vzpostavlja in omogoča medkulturno komunikacijo zunaj in znotraj institucij na področju vključevanja priseljencev ter krepi medkulturni dialog med priseljenci in drugimi ljudmi v slovenski družbi. Medkulturni mediator razume pomen integracije kot dvosmernega procesa in ga zna posredovati ciljni skupini ter drugim prebivalcem in prebivalkam Slovenije v procesu opravljanja nalog medkulturne mediacije. Prav tako s svojim delom prispeva k širjenju socialnih mrež, razume pomen medkulturnega dialoga na različnih področjih: kulturnem, socialnem, ekonomskem itd. ter razume migracijske procese in pomen integracije/vključevanja priseljencev.

LU Kranj v lokalnem okolju že vrsto let odgovarja tudi na potrebe priseljencev, katerih število se je v zadnjih letih močno povečalo. Naš cilj je temeljno prispevati k medkulturni simbiozi v lokalnem okolju.

Organiziramo različne programe za priseljence in tečaje slovenskega jezika, v letu 2019 pa smo začeli izvajati tudi projekt Socialna aktivacija Gorenjske. Namenjen je krepitvi socialnih in delovnih kompetenc žensk, ki prihajajo iz drugih kulturnih okolij. Na projektu pa je zaposlena tudi medkulturna mediatorka, kar bistveno pripomore h kakovosti izvedbe. Medkulturna mediatorka ponuja različne rešitve tudi za ostala področja, kjer se v slovensko družbo v našem okolju vključujejo priseljenci. Upamo, da se bodo ob branju prispevka o poklicu medkulturni mediator zamisli porajale tudi vam.

Mateja Šmid,

direktorica LU Kranj

Zaposlenim v različnih organizacijah in drugim ljudem podaja znanja o kulturah priseljencev ter jim pomaga pri razvijanju ustreznega odnosa do kulturnih navad, običajev, praks in prepričanj priseljencev.

Potrebe po medkulturnih mediatorjih so vse večje, saj delo zajema vsa področja javnega življenja, kjer je pomembno premostiti jezikovne in kulturne ovire ter s tem zmanjšati neenakost. Najbolj jih potrebujejo v zdravstvu, na upravnih enotah in VIZ ter socialnem varstvu.

V Sloveniji za opravljanje poklica medkulturni mediator ni mogoče pridobiti javno veljavne izobrazbe oziroma javne listine o usposobljenosti za opravljanje tega poklica, šele leto dni pa imamo NPK medkulturni mediator/medkulturna mediatorka. Na LU Kranj smo pristopili k iskanju primernih oseb v lokalnem okolju, ki so primerni za opravljanje medkulturne mediacije.

Moje delo oz. delo medkulturne mediatorke obsega širok spekter aktivnosti, s katerimi premoščam negativne posledice tako jezikovnih kot tudi družbeno-kulturnih razlik. Poskušam ustvariti razmere, v katerih bodo tudi priseljenci imeli enak dostop in kakovost storitev, obravnav itd. kot lokalni prebivalci. Velikokrat tudi sama poudarim, da medkulturni mediator zgradi most med obema kulturama. Naj pa poudarim, da ni dovolj govoriti jezik določene kulturne skupnosti, nujno je poznati in govoriti ‘kulturo’ uporabnika.

Delo medkulturne mediatorke je veliko več kot le prevajanje

Kot medkulturna mediatorka – trenutno delujem v projektu Socialna aktivacija Gorenjske – skrbim za izboljšanje komunikacije in s tem tudi medsebojno razumevanje. Moje delo je posvečeno opolnomočenju udeleženk. Nudim jim prevod in razlago, da razumejo vse vsebine programa, z mojim posredovanjem jim omogočim, da so tudi one razumljene in se lahko svobodno izražajo, brez omejitev. Pomagam jim pri urejanju osebne situacije, pospremim pa jih tudi k zdravniku, kjer je še posebno pomembno, da je medsebojno razumevanje primerno ter ne pride do kakšnih nesporazumov ali celo zapletov.

Z leti sem pridobila precej izkušenj, tako dobrih kot slabih. Nedvomno lahko rečem, da prevladujejo dobre. Slabe izkušnje so bile morda na začetku, ko smo prebijali led, zaradi nedefinirane vloge medkulturnega mediatorja. Tako je v določenem trenutku prišlo do prevelikega pritiska s strani uporabnikov in ustanov, s katerimi sem sodelovala. Name so namreč prenesli vso odgovornost, ki bi jo morali prevzeti obe strani, morda ustanove še toliko bolj. Ampak iz tega sem se tudi največ naučila in dejavneje stremela k priznavanju tega še nedefiniranega poklica.

Ena od dobrih izkušenj, ki je tudi aktualna, pa je zaposlitev na LU Kranj. Kot Kranjčanka si namreč najbolj od vsega želim, da bi v našem prijetnem mestu vsi živeli v (medkulturnem) sožitju. Delo tu mi omogoča, da prispevam pomemben delček k temu mozaiku, ki se ustvarja. Vključena sem bila tudi v delovno skupino za pripravo kataloga NPK za medkulturnega mediatorja in skupnostnega tolmača. NPK ponuja možnost ovrednotenja in potrditve spretnosti in znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem, in je uradno potrdilo, s katerim bodo lahko medkulturni mediatorji dokazovali svojo usposobljenost za opravljanje poklica.

Če govoriš z nekom v jeziku, ki ga razume, ostaneš v njegovih mislih. Če govoriš z njim v njegovem lastnem jeziku, mu sežeš do srca.

Nelson Mandela

Postopek za preverjanje in potrjevanje obeh NPK je sedaj možno opravljati na LU Kranj. Prvi termini so že razpisani.

Moje neformalne delovne izkušnje in priložnostno pridobljena znanja so me pripeljali do poklica, ki ga sedaj rada opravljam.

Mira Grabanica (socialna-aktivacija2@luniverza.si), LU Kranj

Skip to content