Obsežno knjigo na več kot 700 straneh so pripravili in izdali partnerji istoimenskega projekta Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije, Zveza društev pravnikov Slovenije ter Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in Univerze v Ljubljani.

Načela mednarodnega prava, številni dokumenti in norme dajejo formalno podlago za varstvo pred revščino in socialno izključenostjo. Nekaj poti, ki to omogočajo, je zapisanih v posameznih prispevkih publikacije, ki jo najdete tudi v Knjižnici ACS

 

S svojimi avtorskimi deli avtorice in avtorji želijo opozoriti na težave revnih, predvsem v Sloveniji, na vzroke nastajanja revščine in predlagati poti njenega odpravljanja do temeljnega cilja, tj. odprave revščine v Slovenji. S tem želijo prispevati k uresničitvi zapisanega cilja 1 v Agendi OZN za trajnostni razvoj do leta 2030, ki je “odpraviti vse oblike revščine povsod po svetu”. 

Uredniški odbor v Predgovoru

Razdeljena je na 5 večjih sklopov. V prvem so zbrani prispevki, ki se ukvarjajo s pravnimi vidiki socialne države. Sledita Sistemska sistematizacija revščine in Revščina kot izziv za socialno politiko. V poglavju Ozaveščanje o revščini v Sloveniji so štirje prispevki s tipično problematiko. Obravnavani so etično jezikovni razlogi za prikrajšanost, stanovanjske stiske starejših, načrtovanje in spremljanje zmanjšanja revščine ter digitalna vključenost kot pot za reševanje težav. Zadnje poglavje obravnava študijo primera.

Partnerji so v knjigi zbrali teoretično in praktično naravnane prispevke, ki so v pomoč odločevalcem in vsem, ki želijo pripomoči k razvijanju možnosti ranljivih skupin. Posameznike, ki se znajdejo na tej poti, je treba opolnomočiti za reševanje položaja in jim povrniti zaupanje v družbo. Ustanove za izobraževanje odraslih imajo pri tem ključno vlogo. Zato bi morala biti publikacija obvezno branje ne samo zanje, ampak za vse, ki lahko kakor koli pomagamo.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS